Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

De prins van Oranje aan het hoofd van de Nationale Militie bij Quatre-Bras, 16 juni 1815.

(0 ratings) 6,611 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Civilians and steam engines

Scene of action:

Quatre-Bras / Nijvel

Illustrator:

Hoynck van Papendrecht, J.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1911

Themes:

War    European history   

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1927: ‘We zien den jongen Prins aan het hoofd van het 7e Bataljon, een versche troep van wel jonge, maar dappere Hollandsche soldaten optrekken om de Fransche kanonnen, die met dood en verderf dreigen, te veroveren. Wel zag hij in, dat hij, indien dat er niet spoedig versterking kwam opdagen, onmogelijk den ongelijken strijd lang zou kunnen rekken. Zwaaiend met den hoed vuurt hij zijn manschappen aan. Wel moest de Prins ten slotte wijken en op Quatre-Bras terugtrekken, doch er was tijd, veel tijd gewonnen, waardoor de Engelsche troepen gelegenheid kregen zich op het bedreigde punt tegenover het Fransche leger te plaatsen en dat terug te slaan. Aan den Prins en zijn Nationale Militie kwam de eer toe, de Franschen zoo lang te hebben tegengehouden.’ Na de ontsnapping van Napoleon op Elba rukte Napoleon op 1 maart 1815 op naar Parijs. Van hieruit trok hij met een leger door naar het noorden. Diverse legers uit Europa, waaronder Nederland onder leiding van de prins van Oranje (later Willem II) kwamen Frankrijk te hulp. In Quatre Bras ontstonden in juni grote gevechten en uiteindelijk werd Napoleon opnieuw gevangen genomen.